Hieu Nguyen

Viết trình download có thanh tiến trình với ruby

May 27 2015


Khi làm việc với Ruby và Rails, có lẽ không ít lần các bạn đã gặp các tác vụ download file về server của mình. Ruby hỗ trợ nhiều công cụ download khác nhau, từ đơn giản đến phức tạp, như Net::HTTP, OpenURI hay Mechanize, … Tuy nhiên, các thư viện này không có sẵn chức năng hiển thị tiến trình (progress) cho người dùng, do đó đôi lúc bạn sẽ không biết là chương trình của mình đang chạy hay là đã treo rồi.

Bạn có thể dùng kết hợp gem ruby-progressbarOpenURI để lấy thông tin và hiển thị tiến trình download. Một thanh tiến trình để hiển thị có thể được khởi tạo đơn giản như sau:

progress_bar = ProgressBar.create(
 starting_at: 0,
 total: nil,
 format: "%a %B %p%% %r KB/sec",
 rate_scale: lambda { |rate| rate / 1024 }
)

Sau khi lấy được header của file, bạn cần gán nó cho độ dài của thanh tiến trình. OpenURI hỗ trợ content_length_proc callback để làm điều này:

content_length_proc = Proc.new { |content_length|
 progress_bar.total = content_length
}

Bạn cần cập nhật độ dài của thanh tiến trình mỗi khi dữ liệu được tải về. OpenURI cũng hỗ trợ progress_proc callback để giúp bạn làm điều này:

progress_proc = Proc.new { |bytes_transferred|
 progress_bar.progress = bytes_transferred
}

Đôi khi, header của file sẽ không chính xác sẽ dẫn đến việc số byte tải về vượt quá độ dài của thanh tiến trình, khi đó ruby-progressbar sẽ trả về một exception. Bạn cũng cần xử lý trường hợp này:

progress_proc = Proc.new { |bytes_transferred|
 if progress_bar.total && progress_bar.total < bytes_transferred
  progress_bar.total = nil
 end
 progress_bar.progress = bytes_transferred
}

Bạn có thể xem đầy đủ code của chương trình này trên github. Như vậy là bạn đã có một trình download với thanh tiến trình rất đẹp rồi nhỉ:

alt text

Ngoài ra, bạn còn có thể tận dụng các phần mềm download hiện có trên hệ thống bằng việc sử dụng hàm system. Hầu hết các trình download này đều mặc định hiển thị thanh tiến trình khi download. Sau đây là implementation của một số trình download phổ biến.

CURL

curl là trình download phổ biến nhất trên các hệ điều hành Unix-based. Được cài sẵn trên hầu hết các distro Linux và các phiên bản Mac. Bạn có thể dùng gem Curb hoặc như sau:

system("curl -A 'Wget/1.8.1' --retry 10 --retry-delay 5 --retry-max-time 4 -L #{link} -o #{file_path}")

WGET

wget hầu như luôn có trên các distro Linux, còn trên Mac thì bạn thường phải cài thêm.

system("wget -c #{link} -O #{file_path}")

ARIA2

aria2 là một trình download gọn nhẹ, có thể cài đặt đơn giản trên Linux hoặc Mac. Điểm mạnh của aria2 là sử dụng nhiều connection song song khiến cho tốc độ download nhanh gấp 2-3 lần curl hay wget.

system("aria2c #{link} -U 'Wget/1.8.1' -x4 -d #{File.dirname(file_path)} -o #{File.basename(file_path)}")